افتتاح 16 پروژه آبرسانی روستایی در استان یزد
1396/11/16