افزایش 23.9 درصد تولید برق در نیروگاه گازی خلیج فارس
1396/11/10