تمامی خطوط انتقال برق استان خوزستان در حالت پایدار قرار دارند
1396/11/07