می‌توان از فروش پساب برای توسعه شبکه فاضلاب‌ استفاده کرد
1396/10/20