ارائه خدمات تله متري به 30 شهر تاپايان سالجاري / پياده سازي سامانه اسکادا در آينده نزديک در تاسيسات فاضلاب استان ها
1396/10/09