تکمیل مجتمع‌های آبرسانی روستایی قم با قوت در حال انجام است
1396/09/29