انعقاد 120 قرارداد در بخش آب با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي کشور/ برنامه‌ريزي براي عملياتي کردن 15 پروژه تحقيقاتي در سال آينده
1396/09/27