سامانه اطلاعات مکانی، زمینه ساز خدمات سریع و گسترده آب و برق به مردم
1396/09/18