گازرساني به مناطق دوردست گرانتر از احداث نيروگاه هاي تجديد پذير تمام مي شود
1396/08/03