ملاثانی طلایه‌دار انرژی خورشیدی در خوزستان
1396/05/16