در سال 95 اعتبار درياچه اروميه 2 تا 3 برابر شد/ سالانه 40 ميليون مترمکعب پساب تصفيه شده به درياچه اروميه انتقال داده مي شود
1396/03/27