برجام توانایی صدور تجهیزات و انتقال تکنولوژی صنعت آب و برق را فراهم کرده است/ اقتصاد مقاومتی و برجام در راستای هم حرکت می کنند
1395/12/15