شيوه نامه اجرا و نظارت بر طرح تدوين سند چشم انداز و برنامه هاي راهبردي بلند مدت وزارت نيرو
1391/12/09