خلاصه نتايج طرح تدوين سند چشم انداز و برنامه راهبردي بلندمدت وزارت نيرو
1391/05/21