صنعت آب و برق

شرکت هاي زير مجموعه وزارت نيرو

«نظام نامه آمار و اطلاعات شرکت های زیر مجموعه صنعت آب و برق»


شرکت های مادر تخصصی

ردیف نام شرکت فایل نظام نامه ردیف نام شرکت فایل نظام نامه
1
  توانير                
دریافت فایل (pdf) 3   مهندسي آب و فاضلاب کشور دریافت فایل(pdf)
2
  مديريت منابع آب ايران   
دریافت فایل(pdf) 4
 
 


شرکت های برق منطقه ای

ردیف نام شرکت فایل نظام نامه ردیف نام شرکت فایل نظام نامه
1   برق منطقه ­اي اصفهان   دریافت فایل(pdf) 5    برق منطقه اي کرمان   دریافت فایل (pdf)
2
  برق منطقه­ اي خوزستان
دریافت فایل(pdf) 6
   برق منطقه ­اي گيلان
دریافت فایل (pdf)
3   برق منطقه­ اي زنجان دریافت فایل (pdf) 7
   برق منطقه ­اي مازندران و گلستان  
دریافت فایل(pdf)
4   برق منطقه ­اي غرب دریافت فایل (pdf) 8    

 

شرکت های توزیع نیروی برق

ردیف نام شرکت فایل نظام نامه ردیف نام شرکت فایل نظام نامه
1   توزيع نيروی برق استان اردبيل   دریافت فایل(pdf) 7   توزيع نيروی برق استان خراسان رضوی دریافت فایل(pdf)
2   توزيع نيروی برق استان البرز دریافت فایل(pdf) 8
  توزيع نيروی برق استان خراسان شمالی
دریافت فایل(pdf)
3
  توزيع نيروی برق استان آذربايجان غربی
دریافت فایل(pdf)

9

  توزيع نيروی برق استان سمنان
دریافت فایل(pdf)
4
   توزيع نيروی برق جنوب استان کرمان
دریافت فایل(pdf)

10

  توزيع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان
دریافت فایل(pdf)
5
  توزيع نيروی برق شمال استان كرمان
دریافت فایل(pdf)

11

  توزيع نيروی برق استان هرمزگان
دریافت فایل (pdf)
6
  توزيع نيروی برق استان چهارمحال و  بختياری
دریافت فایل(pdf)

12

   

 
 
شرکت های آب و فاضلاب شهری
 
ردیف نام شرکت فایل نظام نامه ردیف نام شرکت فایل نظام نامه
1   آبفای استان ایلام دریافت فایل(pdf) 3   آبفای استان سمنان دریافت فایل(pdf)
2   آبفای استان آذربایجان شرقی دریافت فایل(pdf) 4    
 

شرکت های آب و فاضلاب روستایی
 
دیف نام شرکت فایل نظام نامه ردیف نام شرکت فایل نظام نامه
1   آبفار استان آذربایجان غربی  دریافت فایل (pdf) 3   آبفار استان گلستان دریافت فایل (pdf)
2   آبفار استان خراسان رضوی دریافت فایل(pdf) 4