کارگروه ارزيابي کیفیت متغیرهای آماری صنعت آب و برق