گزارش برگزاري سمينار نقش آمار در تعالي سازماني در شرکت توزيع نيروي برق استان همدان
1395/06/21
سمینار نقش آمار درتعالی سازمانی در شرکت توزيع نيروي برق استان همدان برگزار گردید.
سمینار یک روزه نقش آمار در تعالی سازمانی در تاریخ 15 شهريورماه 1395 در شرکت توزيع نيروي برق استان همدان به حضور جمعي از مديران شرکت و کارشناسان بخش آمار، رابطین آماری شرکت و شرکت‌های زیرمجموعه برگزار گردید.

در ابتدا آقاي دکتر حسین آبادی معاون دفتر فناوري اطلاعات و آمار وزارت نيرو، اين گونه بحث را شروع کرد: جهــان داده یا جهان اطلاعات و آمـــار برای برنامه‌ریزی و در ادامه نقش آن در توسعه جوامع حائز اهمیت زیادی است. برای نمونه کشور مالزی براساس نظام جامع آماری به یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان تبدیل گردیده و دستاوردهای اقتصادی ارزشمندی را به دست آورده است.
وی افــزود: دریک جامعه دانایی محور داده‌ها محصول وقایع و رخدادها هستند و محرکات اصلی که از اطراف به ما داده می‌شود و بشر با داده‌ها ساز و کارهای منطقی را پی‌ریزی می‌کند، ساز و کارهایی که بتوانــد از دل این داده ها، معنا تولید کند و با ساز و کار پردازش و تجزیه و تحلیل به داده‌ها معنا بدهد زيرا از بین تجزیه و تحلیل و پردازش داده‌ها موجود جدیدی به نام اطلاعات خلق می‌شود.
معاون دفتر فناوری اطلاعات وزارت نیرو درادامه گفت: درحقیقت داده‌ها خام هستند و از دل پردازش داده‌ها اطلاعات به دست می‌آید، اطلاعات نتیجه پردازش داده‌ها است که بر اثر بازنمود افراد بــوجود می‌آیــد و در طبقه اطلاعــات است که تـصمیم‌گیری انجـــام می‌گیرد و منطقی در پشت این تصمیم گیری‌ها وجود دارد.
وی افزود: وقتی به اطلاعات دست پیدا کردیم در واقع به دانش و به تفکر رسیده‌ایم و مفاهیم بنیادی را به دست آورده ایم. دانش مجموعه‌ایی از باورها و فکرها و مفاهیم بنیادی است که همیشه تکلیف ما را با پدیده‌ها روشن می‌کند و در ادامه به مرحله خرد یا حوزه‌ای که به عملیات نیاز دارد می‌رسیم که باید کار را عملیاتی کنیم.
دکتر حسین آبادی یادآوری کرد: نظام‌های جامع آماری سه اصل دارند که عبارتند از:  دائمی بودن، تعهد و مشارکت که بــا رعـایت این سه اصل داده‌ها را گردآوری و تولید می‌کنید، بار معنایی به آن‌ها می‌دهید، به دانش تبدیل و درنهایت آن‌ها را عملیاتی می‌کنید.
وی افزود: سازمانی به قله دانایی نزدیک می‌شود که داده‌ها را به اطلاعات تبدیل کند و اگر از اطلاعات دانش تبدیل نکنید، کار سازمان اشکال دارد.
ایشان درپایان خاطرنشان کرد: سازمانی می‌تواند نظام آماری را دنبال کند که نظام‌مند باشد و سه اصلی که نظام آماری را عملیاتی می‌کند باید در شرکت استقرار پیدا کند که عبارتند از:
نظام کنترل کیفی، نظام ساختمند و ساختار گرایانه براساس نگاه فرآیندی درنظام آمار وجود داشته، نظام رفتاری ما و باورمندی ما، اگر باوری در ما نباشد، مطمئن باشید داده‌هایی که تهیه و تولید می‌کنیم، نظام برنامه‌ریزی ما را دچار خدشه می‌کند.