شناسنامه و فرآيند توليد اقلام آماري در شرکت برق منطقه اي گيلان
1397/07/02
در اين سند آمده است:
واحد آمار شرکت برق منطقه اي گيلان از سال 91 اقدام به تهيه شناسنامه اقلام آماري در بخش هاي مختلف توليد، انتقال، توزيع  و نيروي انساني نمود و در پايان هر سال با توجه به نتايج حاصل از نيازسنجي آماري، اين سند مورد بازبيني و تغيير قرار گرفت. طي آخرين بازنگري در سال 97 با نگاه فرآيندي به توليد اقلام آماري به عنوان يکي از فرآيندهاي اصلي سازماني، جهت حرکت به سمت سازماني فرآيندگرا و با هدف برنامه ريزي هاي بلند و کوتاه مدت، فرآيند توليد اقلام آماري بصورت نمودار به سند مزبور افزوده شد.