گزارش دوره آموزشي مديريت آمار در سازمان ها (2) در شرکت توزيع نيروي برق استان خوزستان
1395/03/13
گزارش برگزاری دوره مديريت آمار در سازمان­ها(2)
اين دوره آموزشي در تاريخ 10 الي 12 خردادماه 1395 در مجتمع عالي آموزشي پژوهشي خوزستان با حضور جمعي از مديران و کارشناسان بخش آمار و فناوري شرکت توزيع نيروي برق استان خوزستان توسط جناب آقاي حسين آبادي، معاون دفتر فناوري اطلاعات و آمار وزارت نيرو برگزار شد.
در اين دوره به مباحثي از جمل موارد زير پرداخته شد:
- نقش نظام آمارهاي ثبتي در سازمان‌ها
- تعاريف، مفاهيم و استانداردهاي آماري
- سيستم اطلاعات جغرافيايي (G.I.S) به عنوان يك روش توليد آمار 
- تمركز سازمان‌ها بر كيفيت جمع‌آوري  و انتشار آمار و اطلاعات
و سپس نمونه‌اي از چكيده‌ي برنامه استراتژيك آمار در يك سازمان و نمونه‌اي از يك نظام‌نامه‌آمار و اطلاعات به شرکت کنندگان ارايه و توضيحات لازم داده شد.
اين دوره نيز با برگزاري آزموني در روز پاياني به اتمام رسيد و مقرر گرديده که به شرکت­ کنندگان گواهينامه پايان دوره اعطا گردد