گزارش دومين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شرکتهاي زير مجموعه وزارت نيرو