دوره های آموزشی

دوره آشنايي با داده كاوي (2)
1397/04/02