نماگرهاي آماري بخش تحقيقات و نيروي انساني
1391/04/31
 
عملكرد بخش تحقيقات و منابع انساني در دو سال نخست دولت نهم
 
 
 
رديف
خلاصه مهمترين عملكردها
1
راه اندازي سامانه فوريتهاي صنعت آب و برق
2
تدوين نظام نامه جامع آمار و اطلاعات وزارت نيرو
3
راهبري فراورده هاي مختلف ICT
4
تعيين و تنظيم استراتژي و سياست هاي ICT
5
تدوين و مصوب نمودن طرح ها، نظام نامه ها،آئين نامه ها و ابلاغ آنها
6
برگزاري جلسات شوراي راهبري فن آوري اطلاعات
7
ارائه خدمات پشتيباني به سايتهاي ستاد
8
پاسخگويي و پيگيري نامه هاي الكترونيكي
9
راهبري سيستم اتوماسيون اداري وطراحي گزارشات مديريتي
10
طراحي و راه اندازي بانك اطلاعات مديران
11
طراحي و راه اندازي سايت مصوبات سفرهاي استاني هيات دولت
12
نگهداري و به روز رساني سايت هاي ICT ،پورتال،اينترانت ومعاملات
13
ارائه خدمات پشتيباني سخت افزاري،نرم افزاري و شبكه به حوزه ستاذي
15
استقرار نظام جامع آموزشي كاركنان صنعت آب و برق