نماگرهاي آماري بخش برق

حداكثر توان توليد شده همزمان شبكه برق سراسري طي سال هاي 1368 تا 1386
1391/05/11