عملکرد بخش برق 2

آمار برق روستايي در سال 1395
1396/11/29