عملکرد بخش برق 2

آمار برق روستايي در سال 1396
1397/04/09