عملکرد بخش برق 2

عملکرد بخش برق1

گزارش عملکرد سال 1393 شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
1393/11/15