عملکرد بخش برق 2

عملکرد بخش برق1

خلاصه مقادير تعداد و ظرفيت پست هاي در دست اقدام انتقال و فوق توزيع در پایان آذر ماه سال 1393
1394/02/15