عملکرد بخش برق 2

عملکرد بخش برق1

آمار تفصیلی صنعت برق ایران، توزیع نیروی برق، سال 1392
1393/09/18