عملکرد بخش برق 2

عملکرد بخش برق1

آمار تفصيلي صنعت برق ايران، توليد نيروي برق در سال 1390
1391/10/30