عملکرد بخش برق 2

عملکرد بخش برق1

آمار تفصيلي صنعت برق ايران، انتقال نيروي برق در سال 1389
1391/05/11