عملکرد بخش برق 2

عملکرد بخش برق1

آمار برق روستايي سال 1393
1393/11/14