عملکرد بخش برق 2

عملکرد بخش برق1

آمار برق روستايي سال 1392
1393/04/25