عملکرد بخش برق 2

عملکرد بخش برق1

آمار برق روستايي در سال 1390
1391/05/23