عملکرد بخش برق 2

عملکرد بخش برق1

اطلاعات نيروگاه هايي که وارد مدار خواهند شد(قطعي و غيرقطعي)خرداد1393
1393/12/15