عملکرد بخش برق 2

آمار برق روستايي در سال 1397
1398/03/15