شاخص هاي بخش برق و انرژي

پرداخت غير حضوري آب و برق در 6 ماهه اول سال 1387 به تفكيك نوع پرداخت
1391/05/11