شاخص هاي بخش برق و انرژي

نمودار جريان انرژی ايران -سال 1389
1391/05/21