شاخص هاي بخش برق و انرژي

درصد پرداخت حضوري و غير حضوري قبوض برق در 6 ماهه اول سال 1387
1391/05/11