وزارت نيرو دستگاه برگزيده جشنواره شهيد رجايي
1399/07/13
وزارت نيرو براي سومين سال متوالي به عنوان دستگاه برگزيده در جشنواره شهيد رجايي انتخاب شد. همچنين شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور و شرکت توليد نيروي برق حرارتي نيز به عنوان سازمان هاي وابسته "برتر" برگزيده شدند.