تقدير از اعضاي کميته آمارهاي آب و برق و گروه آمار و اطلاعات آب و انرژي
1398/08/26
پيرو انتخاب وزارت نيرو توسط مرکز آمار ايران به عنوان "دستگاه برتر آماري کشور"، جناب آقاي دکتر بختيار معاون محترم وزير در برنامه ريزي و اقتصاد از زحمات  کليه اعضاي کميته آمارهاي آب و برق و گروه آمار و اطلاعات آب و انرژي در دفتر فناوري اطلاعات و آمار قدرداني به عمل آوردند.