همچنان منتظر ليست مدارس هستيم / دستورالعمل اجرايي قانون رايگان شدن برق مدارس ابلاغ شده است
1397/10/25