موسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق به مرکز آموزش‌های عالی تخصصی تغییر نام یافت/ اجرای 3 میلیون نفر-ساعت برنامه آموزشی توسط این مرکز
1397/06/17
http://paven.ir/Detail.aspx?ANWID=62101