تحریم‌ها خللی در تامین آب و برق مردم ایجاد نخواهد کرد
1397/10/10