بررسی مشکلات صنعت آب، آبفا و برق قم با حضور وزیر نیرو
1397/07/21
http://paven.ir/Detail.aspx?ANWID=56349