افزایش بارش‌ها برای جبران رطوبت ازدست‌رفته خاک صرف می‌شود
1397/09/11