95

نصب بیش از 1200 کنتور هوشمند آب و برق بر روی چاه‌های استان گلستان
1395/08/22
http://paven.ir/Detail.aspx?ANWID=40823