95

تأکيد بر «درون زايي» و «مردمي کردن» اقتصاد؛ دو هدف محوري وزارت نيرو در اقتصاد مقاومتي
1395/11/26