ظرفیت نیروگاهی ایران از 70 هزار مگاوات فراتر رفت

1393/01/19
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=10078