مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان خبر داد: ۲۲ درصد از مشترکان برق خانگی کردستان جزو طرح "برق امید" است/ اجرای طرح از ابتدای آبان‌ماه
1399/07/15