پیشرفت ۸۰ درصدی عملیات ساماندهی شبکه برق «پیاده‌راه فردوسی» سنندج
1399/04/17